PINB

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
W ZGORZELCU
 
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8,
59-900 Zgorzelec
tel. (fax): 75 64 24 644
NIP 615-17-33-666
Regon 230827098

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od godz. 7.30 do godz. 15.30
wtorek - od godz. 7.30 do godz. 16.00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorek w godz. : 14.30 – 16.00


STATUS PRAWNY

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) jest organem nadzoru budowlanego pierwszej instancji,PINB wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

ORGANIZACJA

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego określa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie organizacyjnym
 
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Do zadań nadzoru budowlanego należy:
    1. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
    2. kontrola działania organów administracji architektoniczno – budowlanej;
    3. badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
    4. współdziałanie z organami kontroli państwowej.

OBSZAR DZIAŁANIA

Obszar działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu obejmuje powiat zgorzelecki,

TRYB DZIAŁANIA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego - w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

ZAŁATWIANIE SPRAW
Podania są przyjmowane na piśmie, za pomocą telefaksu, ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą,
W zależności od sprawy, sposobu wniesienia podania, sprawy załatwiane są w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

REJESTRY, EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ZGORZELCU
1) rejestr katastrof budowlanych,
2) rejestr skarg i wniosków,
3) rejestr postanowień i decyzji administracyjnych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
4) rejestry spraw,
5) ewidencja decyzji, postanowień i zgłoszeń otrzymanych od organu administracji architektoniczni-budowlanej,
6) ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
7) rejestr wewnętrznych aktów prawnych wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
8) ewidencja obiektów wielkopowierzchniowych.

Wybory 2018

Wybory 2018

Informacja z dnia 06.04.2018r.

Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych powołała z dniem 3 kwietnia 2018 r. na stanowisko Komisjarza Wyborczgo w Jeleniej Górze II, na kadencję w latach 2018-2020, Pana Michała Krzysztofa Chudzika.

Siedziba Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II mieści się w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, przy ul. Morcinka 33A. Numery telefonów: 75 767 88 49 oraz 75 767 88 69, godziny urzędowania Delegatury: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30.

Nabór kandydatów na urzędników wyborczych - informacja PKW

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcje urzędnika wyborczego.

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu I warunków powoływania urzędników wyborczych, zmienionej uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r., Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze podaje do wiadomości informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości terytorialnej Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 6 kwietnia br.

Więcej informacji: TUTAJ

 

Uchwała nr XLVIII/319/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Zgorzeleckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w złączeniu do pobrania

budowa sieci wodociągowej w Zgorzelu przy ul. Batorego , dz. nr 29/4 , 29/27 , 29/28 , 29/29 , 29/31 , 29/32 , Obr.VI , AM-2

  Numer rejestru 42/2017
2 Data złożenia wniosku 07.07.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PWiK "NYSA" Sp. zo.o

ul. Boh. Getta 1A

59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

budowa sieci wodociągowej w Zgorzelcu przy ul. Batorego

Dz. Nr 29/4 , 29/27 , 29/28 , 29/29 , 29/31 , 29/32  ( Obr.IV, AM-2)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 17.07.2017

 

Podkategorie

 • Ogłoszenia i informacje
 • Zamówienia publiczne
 • Uchwały
 • Porządek obrad zarządu
 • Protokoły sesji rady
 • Oświadczenia majątkowe
 • Audyty, kontorle
 • Archiwum Zakładowe Staorostwa Powiatowego w Zgorzelcu

  W Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu przy ulicy Boh. II Armii WP 8A znajduje się archiwum zakładowe. Przechowywane są w nim dokumenty powstające i gromadzone w Starostwie od października 1998 roku.

  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
  ul. Boh. II. AWP 8A, 59-900 Zgorzelec
  tel.  kontaktowy: (75) 77 615 55
  fax: (75) 77 179 30
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
  Osoby, które ubiegają się o naliczenie kapitału początkowego (druk Rp-7) i o wystawienie świadectwa pracy powinny zgłosić się do:

  I. Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z następujących placówek:

  • byłego Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
  • byłej Grupy Remontowo-Budowlanej przy Miejskim Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół,
  • pracownicy aktualnie istniejącego Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu,
  • byłych Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych im. Boh II AWP w Zgorzelcu,
  • byłego Zespołu Szkół Zawodowych im. Boh II AWP w Zgorzelcu.


  II. Placówki oświatowe.

  Osoby, które zatrudnione były w placówkach oświatowych, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkolach powinny ubiegać się o wyżej wymienione dokumenty w placówce, w której były zatrudnione lub w Urzędach Miast i Gmin powiatu zgorzeleckiego właściwych dla miejsca zamieszkania.

  Wniosek o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 należy złożyć w formie pisemnej osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, listownie na adres Starostwa lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 • Zgłoszenia robót budowlanych (art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a p.b.)
 • Nieruchomości na sprzedaż
 • Nieruchomości pod dzierżawę