Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor
Uchwała nr XLVI/305/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zgorzelec w sprawie współdziałania na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy drogi powiatow Iwona Połaska
Uchwała nr XLVI/304/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Zgorzelec zadania publicznego w zakresie zarządzania ścieżkami rowerowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2389D relacji Łagów - Gronów. Iwona Połaska
Uchwała nr XLVI/303/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie powiatu zgorzeleckiego na lata 2018-2020. Iwona Połaska
Uchwała nr XLVI/302/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2018-2020”. Iwona Połaska
Uchwała nr XLVI/301/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2015 – 2020. Iwona Połaska
Uchwała nr XLV/300/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok. Iwona Połaska
Uchwała nr XLV/299/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/272/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lat Iwona Połaska
Uchwała nr XLV/297/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilita Iwona Połaska
Uchwała nr XLV/296/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zgorzeleckiego, zlokalizowanego w Zgorzelcu Iwona Połaska
Uchwała nr XLV/295/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego, położonej w Iwona Połaska