Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Dostawa wyposażenia do pracowni budowlanych dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, realizowana w ramach projektu pn.: „

_______________________________________________________________

Dostawa wyposażenia do pracowni budowlanych dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, realizowana w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowychi Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, działanie nr 7.2 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową”, poddziałanie nr 7.2.1 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – OSI”, nr projektu RPDS.07.02.01-02-0013/16.