Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Zakup sprzętu komputerowego, cyfrowego i multimedialnego - część II: Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalne

Zakup sprzętu komputerowego, cyfrowego i multimedialnego - część II: Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych
w Zgorzelcu oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”, realizowane w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”.

Zamówienie realizowane jest ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, działanie nr 7.2 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową”, poddziałanie nr 7.2.1 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne – nabór na OSI”, nr projektu RPDS.07.02.01-02-0013/16.