Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Zakup sprzętu komputerowego, cyfrowego i multimedialnego - część I: : „Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby

Zakup sprzętu komputerowego, cyfrowego i multimedialnego - część I: : „Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”, realizowanew ramach projektu pn.: „ Od teorii do praktyki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa nr 10 „Edukacja”, działanie nr 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, poddziałanie nr 10.4.1 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne – nabór na OSI”, nr projektu RPDS.10.04.01-IZ.00-02-272/17.