przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przechodzącej przez działki ewidencyjne nr 270, 246/6 (obręb ewid. 022507_2.0010 Łagów, AM-2) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych do budynków na działkach ewiden

  Numer rejestru /2018
2 Data złożenia wniosku 19.04.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Anna Ciosek - Dąbrowska

ul. Górna ,Łagów 59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przechodzącej przez działki ewidencyjne nr 270, 246/6 (obręb ewid. 022507_2.0010 Łagów, AM-2)  budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej  i przyłączy wodociągowych do budynków na działkach ewidencyjnych nr 246/7, 246/10, 246/11(obręb ewid. 022507_2.0010 Łagów, AM-2)  budowa wpustów kanalizacji sanitarnej   i wpustów wodociągowych do budynków na działkach ewidencyjnych nr   246/8, 246/9, 246/12 ( obręb ewid. 022507_2.0010 Łagów, AM-2) projektowana inwestycja przebiega w graniach działek ewidencyjnych nr 246/7, 246/10, 246/11, 246/8, 246/9, 246/12,  249, 250 ( obręb ewid. 022507_2.0010 Łagów, AM-2)  , gm. Zgorzelec, jednostka ewidencyjna: Zgorzelec.       

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne