Organizacja

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

1. Postawa prawna

Zgodnie z art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868) radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

2. Terminy składania oświadczeń majątkowych

Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni od dnia:

 • złożenia ślubowania,
 • powołania na stanowisko,
 • zatrudnienia,

wg stanu na dzień objęcia stanowiska.

Kolejne oświadczenie składane jest:

 • do 30 kwietnia następnego roku wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Ostatnie oświadczenie składane jest:

 • na dwa miesiące przed upływem kadencji,
 • w dniu odwołania ze stanowiska,
 • w dniu rozwiązania umowy o pracę,

wg stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia.

COM_CONTENT_READ_MOREOświadczenia majątkowe

Zarząd jest organem wykonawczym, w skład którego wchodzą starosta, jako przewodniczący, wicestarosta oraz trzech  członków. Członkowie wybierani są spośród radnych lub spoza rady (członkostwa w zarządzie nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej). Zarząd wybierany jest na okres kadencji rady, w głosowaniu tajnym. Po upływie kadencji działa do momentu powołania nowego zarządu.
 

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady,
 • wykonywanie uchwał rady powiatu,
 • gospodarowanie mieniem powiatu,
 • wykonywanie budżetu powiatu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z pewnymi wyjątkami, o których mówi ustawa o samorządzie powiatowym.

 

Skład osobowy Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego:

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński- Przewodniczący
Mirosław Fiedorowicz - Wicestarosta
Ireneusz Owsik- Etatowy Członek Zarządu
Krystyna Radzięta - Członek Zarządu
Mirosław Celuch - Członek Zarządu

Uchwały Zarządu Powiatu dostępne są poniżej:

COM_CONTENT_READ_MOREZarząd Powiatu 2018-2023