Oświadczenia majątkowe

1. Postawa prawna

Zgodnie z art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868) radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

2. Terminy składania oświadczeń majątkowych

Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni od dnia:

  • złożenia ślubowania,
  • powołania na stanowisko,
  • zatrudnienia,

wg stanu na dzień objęcia stanowiska.

Kolejne oświadczenie składane jest:

  • do 30 kwietnia następnego roku wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Ostatnie oświadczenie składane jest:

  • na dwa miesiące przed upływem kadencji,
  • w dniu odwołania ze stanowiska,
  • w dniu rozwiązania umowy o pracę,

wg stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie