Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie:

Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie.

W oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.;), udostępnieniu podlegają informacje znajdujące się w posiadaniu organu administracji lub które są dla niego przeznaczone (informacje, którymi w imieniu organu dysponują osoby trzecie, w tym też informacje, których organ ten ma prawo żądać od tych osób trzecich), wymienione w art.9 ustawy, dotyczące m.in.:

  • stanu elementów środowiska oraz wzajemnego oddziaływania między tymi elementami,
  • emisji i zanieczyszczeń oddziałujących lub mogących oddziaływać na środowisko,
  • środków i działań (w tym analiz gospodarczych i założeń), które mają faktycznie lub potencjalnie wpływ na poszczególne elementy środowiska lub ich ochronę oraz raportów w tym zakresie,
  • stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi w zakresie oddziaływania na nie stanu środowiska i emisji,
  • stanu obiektów kultury oraz budowlanych w zakresie oddziaływania na nie stanu środowiska i emisji.

 

Sposoby udostępniania i upowszechniania informacji o środowisku:

Na stronach BIP organów administracji udostępniany jest Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie obejmujący spis i treść tzw. kart informacyjnych dla różnego rodzaju dokumentów zawierający opis przedmiotu dokumentu wraz z określeniem miejsca ich przechowywania i odniesieniem do dokumentów powiązanych.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dz. U. 2018 poz. 2081), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429), a także przepisami wykonawczymi do tych ustaw, wykazy danych zawierających dane o środowisku prowadzone są w formie elektronicznej i udostepnianie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Aby wyszukać karty z Wykazów znajdujące się na Ekoportalu, kliknij: WYSZUKIWANIE KART W WYKAZIE