Stosownie do art. 8 i 21 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko  (Dz.U.2016.353 t. j.) Starosta Zgorzelecki zawiadamia, że: 
w dniu 22 maja 2017 r. został złożony przez CITRONEX TRANS ENERGY Sp. z o. o.  wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (znak sprawy BS.6740.2.190.2017) dla przedsięwzięcia p.n. budowa stacji paliw  wraz z myjnią samochodów ciężarowych oraz infrastrukturą techniczną i małą architekturą w miejscowości Zgorzelec przy ul. Słowiańskiej – Al. Lipowe, na działkach nr 1, 5/18, 5/19, 5/22, 5/23, 5/24, AM-6, obręb 0003, jednostka ewidencyjna  022502_1.
Zainteresowani mogą dokonać wglądu w akta sprawy oraz  składać  uwagi i wnioski w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, Wydział Budownictwa i Środowiska, pokój 311.