Starosta Zgorzelecki, na podstawie art. 34a Ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 1 października 2019 r. złożonego przez P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 operatora sieci PLAY nr ZGR3105A wraz z wewnętrzną linią zasilającą elektroenergetyczną w miejscowości Trójca, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1108, 890, 1127, 1135/4, Obr. 0020, AM-2, Trójca.