Serwis Służby Cywilnej
 
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
W ZGORZELCU
                                                                                       
 
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8,
59-900 Zgorzelec
tel. (fax): 75 64 24 644
NIP 615-17-33-666
Regon 230827098

Godziny urzędowania:
poniedziałek -piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorek w godz. : 12.30 – 15.30


STATUS PRAWNY

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) jest organem nadzoru budowlanego pierwszej instancji,PINB wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

ORGANIZACJA

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego określa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie organizacyjnym
 
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Do zadań nadzoru budowlanego należy:
    1. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
    2. kontrola działania organów administracji architektoniczno – budowlanej;
    3. badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
    4. współdziałanie z organami kontroli państwowej.

OBSZAR DZIAŁANIA

Obszar działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu obejmuje powiat zgorzelecki,

TRYB DZIAŁANIA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego - w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

ZAŁATWIANIE SPRAW
Podania są przyjmowane na piśmie, za pomocą telefaksu, ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą,
W zależności od sprawy, sposobu wniesienia podania, sprawy załatwiane są w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

REJESTRY, EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ZGORZELCU
1) rejestr katastrof budowlanych,
2) rejestr skarg i wniosków,
3) rejestr postanowień i decyzji administracyjnych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
4) rejestry spraw,
5) ewidencja decyzji, postanowień i zgłoszeń otrzymanych od organu administracji architektoniczni-budowlanej,
6) ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
7) rejestr wewnętrznych aktów prawnych wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
8) ewidencja obiektów wielkopowierzchniowych.
 
 

___________________________________________________________________________________________________

OGÓLNY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego w Zgorzelcu.

Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

a) listowni: ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8, 59-900 Zgorzelec

b) poprzez e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pana/Pani/Państwa dane osobowe, w związku z realizacją obowiązku pranego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO¹) oraz wykonaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. E RODO), w celu wykonania przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Postępowanie egzekucyjne         w administracji.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pana/Pani/Państwa dane osobowe, będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pana/Pani/Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń², przedmioty świadczące usługi serwisowe dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, obsługę prawną, obsługę archiwalną oraz podmioty uprawnione z mocy prawa.

 

5. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Pana/Pani/Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zabrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Z 2018 r. poz. 217 ze zm.) - przez czas określony     w tych przepisach.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani/Państwu:

a) prawa dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne  lub nieaktualne, a także prawo        do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

7. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, są dostępne również w siedzibie jednostki.

¹Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku              z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.  Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r. str. 2) – nazywanego dalej RODO

²Dotyczy głównie przedmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku       z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j Dz. U. Z 2018 r. poz. 180).