Finanse i mienie

Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego, prowadzi własną politykę finansową. Podstawowym dokumentem w zakresie finansów powiatu jest uchwała budżetowa, którą uchwala rada powiatu, a wykonuje zarząd.

 

Zasady, zakres, tryb i terminy opracowywania i uchwalania budżetu powiatu określają dwa akty prawne:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, ze zm.).

 

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: budżetowej / o prowizorium budżetowym / o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Zarząd powiatu sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

 1. radzie powiatu,
 2. regionalnej izbie obrachunkowej (RIO) - celem zaopiniowania  - do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i RIO:

 1. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
 2. inne materiały określone w uchwale.

Opinię RIO o projekcie uchwały budżetowej zarząd jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu przez radę powiatu.

Uchwałę budżetową rada powiatu podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególności uzasadnionych przypadkach  - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Budżet powiatu wykonuje zarząd - poprzez sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Do dnia 31  marca roku następującego po roku budżetowym zarząd powiatu przedstawia radzie:

 1. sprawozdanie roczne  z wykonania budżetu,
 2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego,
 3. informacje o stanie mienia powiatu.

Nie później niż do dnia 30 czerwca roku nastepującego po roku budżetowym, rada powiatu  podejmuje absolutarium* dla zarządu po zapoznaniu się z:

 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu,
 2. sprawozdaniem finansowym,
 3. opinią z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
 4. opinią regionalnej izby obrachunkowej,
 5. informacją o stanie mienia powiatu,
 6. stanowiskiem komisji rewizyjnej.

 

_____________________
*Absolutoruim definuje się m.in. jako akt potwierdzający, że organ wykonawczy (zarząd) wykonał budżet w sposób zgodny z prawem. Ponadto, stanowi ustawowo określony sposób kontroli organu stanowiącego nad wykonaniem budżetu przez organ wykonawczy i jest wyrazem końcowej oceny działaności organu wykonawczego w tym zakresie. 

 

 

Budżet dostępny jest w załącznikach poniżej:

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego, prowadzi własną politykę finansową. Podstawowym dokumentem w zakresie finansów powiatu jest uchwała budżetowa, którą uchwala rada powiatu, a wykonuje zarząd.

 

Zasady, zakres, tryb i terminy opracowywania i uchwalania budżetu powiatu określają dwa akty prawne:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, ze zm.).

 

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: budżetowej / o prowizorium budżetowym / o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Zarząd powiatu sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

 1. radzie powiatu,
 2. regionalnej izbie obrachunkowej (RIO) - celem zaopiniowania  - do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i RIO:

 1. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
 2. inne materiały określone w uchwale.

Opinię RIO o projekcie uchwały budżetowej zarząd jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu przez radę powiatu.

Uchwałę budżetową rada powiatu podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególności uzasadnionych przypadkach  - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Budżet powiatu wykonuje zarząd - poprzez sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Do dnia 31  marca roku następującego po roku budżetowym zarząd powiatu przedstawia radzie:

 1. sprawozdanie roczne  z wykonania budżetu,
 2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego,
 3. informacje o stanie mienia powiatu.

Nie później niż do dnia 30 czerwca roku nastepującego po roku budżetowym, rada powiatu  podejmuje absolutarium* dla zarządu po zapoznaniu się z:

 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu,
 2. sprawozdaniem finansowym,
 3. opinią z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
 4. opinią regionalnej izby obrachunkowej,
 5. informacją o stanie mienia powiatu,
 6. stanowiskiem komisji rewizyjnej.

 

_____________________
*Absolutoruim definuje się m.in. jako akt potwierdzający, że organ wykonawczy (zarząd) wykonał budżet w sposób zgodny z prawem. Ponadto, stanowi ustawowo określony sposób kontroli organu stanowiącego nad wykonaniem budżetu przez organ wykonawczy i jest wyrazem końcowej oceny działaności organu wykonawczego w tym zakresie. 

 

 

Budżet dostępny jest w załącznikach poniżej:

 

COM_CONTENT_READ_MOREBudżet powiatu